מקפת

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
55.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.24%
אג"ח סחירות אחרות
1.41%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
9.53%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
11.84%
מזומנים ושווי מזומנים
2.07%
פיקדונות והלוואות
6.32%
מקרקעין
0.05%
אחרים
0.99%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022
0.023%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 10.02%-
2021 11.67%
2020
3.08%
2019
16.92%
2018
0.66%-
2017
6.55%
2016
3.29%
2015
6.37%
2014
11.61%
2013
6.38%
2012
10.27%
2011
3.18%
2010
8.81%
2009
15.57%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                                 4.04%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                            61,981,149