הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
53.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.99%
אג"ח סחירות אחרות
1.58%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
11.37%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
9.77%
מזומנים ושווי מזומנים
1.87%
פיקדונות והלוואות
6.30%
מקרקעין
0.05%
אחרים
0.87%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023
0.053%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 2.40%
2022 10.02%-
2021 11.67%
2020
3.08%
2019
16.92%
2018
0.66%-
2017
6.55%
2016
3.29%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
                                  1.05%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024                          59,487,817