הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
73.81%
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.22%
אג"ח סחירות אחרות
1.86%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
2.47%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
8.87%
מזומנים ושווי מזומנים
2.16%
פיקדונות והלוואות
2.32%
מקרקעין
0.00%
אחרים
1.29%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023
0.038%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 1.15%
2022 12.02%-
2021 10.33%
2020
2.93%
2019
17.27%
2018
2.09%-
2017
5.78%
2016
2.39%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
                                   0.02% 

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024                                   70,290,735