קג"מ

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
75.16%
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.38%
אג"ח סחירות אחרות
1.55%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
2.06%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
9.90%
מזומנים ושווי מזומנים
2.15%
פיקדונות והלוואות
2.34%
מקרקעין
0.00%
אחרים
1.46%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022
0.024%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 12.02%-
2021 10.33%
2020
2.93%
2019
17.27%
2018
2.09%-
2017
5.78%
2016
2.39%
2015
5.30%
2014
14.63%
2013
6.85%
2012
11.66%
2011
4.10%
2010
10.86%
2009
14.00%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                                  2.71%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                 72,249,599