מבטחים

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.39%
אג"ח סחירות אחרות
2.18%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.19%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
69.32%
מזומנים ושווי מזומנים
1.38%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.46%-
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

דמי הניהול שתקבל הקרן יהיו בשיעור של 0.16666% (2% חלקי 12) לחודש מהסכום הכולל של ערך נכסי הקרן בסוף כל חודש.

אחוז דמי ניהול: 2.00%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 8.92%-
2021 11.11%
2020
3.24%
2019
11.00%
2018
1.51%-
2017
5.89%
2016
0.03%
2015
0.09%-
2014
5.68%
2013
7.40%
2012
10.72%
2011
1.28%-
2010
8.55%
2009
28.30%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                                    8.05%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                    734,494

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2022 14.23%