הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.97%
אג"ח סחירות אחרות
2.28%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.00%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
75.43%
מזומנים ושווי מזומנים
3.61%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.71%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

דמי הניהול שתקבל הקרן יהיו בשיעור של 0.16666% (2% חלקי 12) לחודש מהסכום הכולל של ערך נכסי הקרן בסוף כל חודש.

אחוז דמי ניהול: 2.00%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 9.32%
2022 8.92%-
2021 11.11%
2020
3.24%
2019
11.00%
2018
1.51%-
2017
5.89%
2016
0.03%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
                                   2.39%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024                                    753,092

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2023 26.79%