הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.90%
אג"ח סחירות אחרות
2.11%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.00%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
75.74%
מזומנים ושווי מזומנים
3.97%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.65%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

אחוז דמי ניהול: 2.00%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 9.21%
2022 9.08%-
2021 10.90%
2020
3.16%
2019
11.17%
2018
1.41%-
2017
5.84%
2016
0.01%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש מאי 2024

שנה אחוז
2024
                                   4.73%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.05.2024                                      83,630

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2023 26.28%