קרן ביטוח ופנסיה לפועלים 

חקלאים ובלתי מקצועים בישראל א.ש. בע"מ

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.69%
אג"ח סחירות אחרות
1.75%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.00%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
70.40%
מזומנים ושווי מזומנים
0.69%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.53%-
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

אחוז דמי ניהול: 2.00%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 9.08%-
2021 10.90%
2020
3.16%
2019
11.17%
2018
1.41%-
2017
5.84%
2016
0.01%-
2015
0.37%-
2014
5.50%
2013
6.93%
2012
10.31%
2011
1.37%-
2010
8.05%
2009
27.90%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                                  8.04%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                     80,249

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2022 14.00%