הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.13%
אג"ח סחירות אחרות
1.15%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.00%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
75.49%
מזומנים ושווי מזומנים
4.95%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.28%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

אחוז דמי ניהול: 0.75%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 9.26%
2022 8.53%-
2021 12.49%
2020
3.01%
2019
10.38%
2018
1.11%-
2017
5.74%
2016
1.47%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אפריל 2024

שנה אחוז
2024
                                 3.51%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
30.04.2024                                    23,337

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2023 27.82%