קרן הביטוח והפנסיה 

של פועלי הבנין

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.63%
אג"ח סחירות אחרות
0.49%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.00%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
70.82%
מזומנים ושווי מזומנים
1.59%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.53%-
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

אחוז דמי ניהול: 0.75%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 8.53%-
2021 12.49%
2020
3.01%
2019
10.38%
2018
1.11%-
2017
5.74%
2016
1.47%
2015
0.37%-
2014
5.18%
2013
7.34%
2012
10.50%
2011
1.31%-
2010
8.00%
2009
32.80%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                                    8.09%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                      22,403

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2022 15.69%