הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.76%
אג"ח סחירות אחרות
2.04%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.00%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
74.25%
מזומנים ושווי מזומנים
5.43%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.52%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

אחוז דמי ניהול: 2.00%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 9.32%
2022 8.90%-
2021 12.25%
2020
3.23%
2019
10.89%
2018
1.37%-
2017
5.74%
2016
0.16%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
                                  2.39%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024                                   40,717

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2023 27.90%