מקפת

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.19%
אג"ח סחירות אחרות
2.09%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.00%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
69.09%
מזומנים ושווי מזומנים
2.01%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.38%-
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול והעמלות

אחוז דמי ניהול: 2.00%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 8.90%-
2021 12.25%
2020
3.23%
2019
10.89%
2018
1.37%-
2017
5.74%
2016
0.16%-
2015
0.60%-
2014
5.51%
2013
7.33%
2012
10.08%
2011
1.41%-
2010
8.25%
2009
28.50%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                               7.99%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                              39,647

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2022 15.46%