הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
53.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.70%
אג"ח סחירות אחרות
1.68%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
11.75%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
9.27%
מזומנים ושווי מזומנים
1.87%
פיקדונות והלוואות
6.23%
מקרקעין
0.06%
אחרים
0.66%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023
0.076%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 1.99%
2022 10.06%-
2021 11.27%
2020
3.36%
2019
17.42%
2018
1.12%-
2017
6.22%
2016
2.99%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת השנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
 0.04%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024  192,390,289