מבטחים

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
55.80%
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.45%
אג"ח סחירות אחרות
1.49%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
10.05%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
10.97%
מזומנים ושווי מזומנים
2.06%
פיקדונות והלוואות
6.37%
מקרקעין
0.06%
אחרים
0.75%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022
0.051%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 10.06%-
2021 11.27%
2020
3.36%
2019
17.42%
2018
1.12%-
2017
6.22%
2016
2.99%
2015
6.60%
2014
12.11%
2013
5.78%
2012
10.81%
2011
3.43%
2010
9.08%
2009
14.94%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת השנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                            3.79%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                      200,528,551