הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
75.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.34%
אג"ח סחירות אחרות
1.98%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.16%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
11.85%
מזומנים ושווי מזומנים
3.31%
פיקדונות והלוואות
0.00%
מקרקעין
0.00%
אחרים
0.28%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023
0.393%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה אחוז
2023 3.79%
2022 9.14%-
2021 9.20%
2020
0.56%
2019
10.25%
2018
1.69%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש מאי 2024

שנה                                  אחוז
2024
                          0.23%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך                                  סכום
31.05.2024                            2,766,590