קרן ביטוח ופנסיה לפועלים 

חקלאים ובלתי מקצועים בישראל א.ש. בע"מ

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
77.80%
אג"ח ממשלתיות סחירות
6.80%
אג"ח סחירות אחרות
0.63%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.09%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
11.43%
מזומנים ושווי מזומנים
2.89%
פיקדונות והלוואות
0.00%
מקרקעין
0.00%
אחרים
0.36%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022
0.390%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה אחוז
2022 9.14%-
2021 9.20%
2020
0.56%
2019
10.25%
2018
1.69%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                              3.64%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                 2,810,066