הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
60.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.69%
אג"ח סחירות אחרות
2.04%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.70%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
19.90%
מזומנים ושווי מזומנים
4.23%
פיקדונות והלוואות
0.00%
מקרקעין
1.24%
אחרים
-1.84%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023
0.288%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה אחוז
2023 5.58%
2022 7.54%-
2021 8.85%
2020 0.17%
2019 7.32%
2018 0.68%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
                                    0.93%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024                                  3,227,237