קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
64.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.51%
אג"ח סחירות אחרות
0.88%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.60%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
18.98%
מזומנים ושווי מזומנים
2.98%
פיקדונות והלוואות
0.00%
מקרקעין
1.26%
אחרים
1.71%-
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022
0.298%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה אחוז
2022 7.54%-
2021 8.85%
2020 0.17%
2019 7.32%
2018 0.68%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                                     4.78%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                               3,312,241