קרן הפנסיה של פועלי ועובדי 

מפעלי משק ההסתדרות בע"מ

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
88.72%
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.67%
אג"ח סחירות אחרות
0.35%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.06%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
4.27%
מזומנים ושווי מזומנים
3.21%
פיקדונות והלוואות
0.00%
מקרקעין
0.58%
אחרים
0.14%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022 0.050%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה אחוז
2022 9.17%-
2021 8.86%
2020
0.41%
2019
10.67%
2018
1.95%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                               2.37%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                17,325,618