הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
86.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות
4.03%
אג"ח סחירות אחרות
1.21%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.15%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
3.65%
מזומנים ושווי מזומנים
3.81%
פיקדונות והלוואות
0.00%
מקרקעין
0.60%
אחרים
0.08%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023 0.052%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה אחוז
2023 2.41%
2022 9.17%-
2021 8.86%
2020
0.41%
2019
10.67%
2018
1.95%-

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
                                  0.08%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024                                 17,011,149