קרן גמלאות של חברי אגד בע"מ

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
73.62%
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.84%
אג"ח סחירות אחרות
1.00%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.21%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
7.34%
מזומנים ושווי מזומנים
2.86%
פיקדונות והלוואות
0.22%
מקרקעין
0.00%
אחרים
10.91%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022
0.263%-

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 10.58%-
2021 9.25%
2020
2.49%
2019
13.95%
2018
2.37%-
2017
4.59%
2016
1.30%
2015
1.82%
2014
10.11%
2013
2.53%
2012
10.95%
2011
3.96%
2010
11.07%
2009
13.83%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                            2.33%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                 6,063,941