הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
73.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות
6.95%
אג"ח סחירות אחרות
1.73%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.24%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
7.50%
מזומנים ושווי מזומנים
3.36%
פיקדונות והלוואות
0.04%
מקרקעין
0.00%
אחרים
6.55%
סה"כ נכסים
100.00%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023
0.048%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 1.62%
2022 10.58%-
2021 9.25%
2020
2.49%
2019
13.95%
2018
2.37%-
2017
4.59%
2016
1.30%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש מאי 2024

שנה אחוז
2024
                              1.69%-

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.05.2024                           5,699,871