הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
68.90%
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.59%
אג"ח סחירות אחרות
2.48%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.77%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
10.41%
מזומנים ושווי מזומנים
2.89%
פיקדונות והלוואות
3.14%
מקרקעין
0.00%
אחרים
1.82%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2023
0.049%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 1.13%
2022 12.14%-
2021 10.06%
2020
4.20%
2019
17.03%
2018
1.97%-
2017
5.87%
2016
2.25%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2024

שנה אחוז
2024
                                   0.19% 

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
29.02.2024                                  4,129,011