הדסה

הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
70.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.64%
אג"ח סחירות אחרות
2.03%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.89%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
11.32%
מזומנים ושווי מזומנים
2.32%
פיקדונות והלוואות
3.07%
מקרקעין
0.00%
אחרים
1.91%
סה"כ נכסים
100%

שיעור של דמי הניהול

שנה אחוז
2022
0.048%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2022 12.14%-
2021 10.06%
2020
4.20%
2019
17.03%
2018
1.97%-
2017
5.87%
2016
2.25%
2015
4.69%
2014
12.76%
2013
6.29%
2012
10.92%
2011
3.51%
2010
9.91%
2009
14.71%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023

שנה אחוז
2023
                                     2.83%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.08.2023                                    4,244,197