תקופת אכשרה היא וותק ביטוחי שיש לצבור באמצעות תשלומי דמי גמולים חודשיים בכדי ליהנות מכיסוי ביטוחי לקבלת קצבת נכות.
מחלה שפרצה לאחר מועד ההצטרפות או חידוש הביטוח בקרן – נדרשת צבירה של 12 חודשי ביטוח בקרנות הוותיקות שבהסדר במשך תקופה של 24 חודשים טרם מועד הנכות.
מחלה שפרצה לפני מועד ההצטרפות או חידוש הביטוח בקרן – נדרשת צבירה של 36 חודשי ביטוח רצופים בקרן וותיקה שבהסדר לפני מועד הנכות.

מה חשוב לדעת?

  • אם הייתה הפסקת ביטוח לתקופה שבין 3 חודשים ל- 24 חודשים, אפשר לשלם דמי גמולים רטרואקטיבית במטרה לרכוש וותק פנסיוני, אך רכישה זו לא מקנה תקופת אכשרה וכיסוי ביטוחי לנכות.
  • בקבלת קצבת נכות חלקית יש לשלם דמי גמולים עבור חלקיות הביטוח שבשלה לא משולמת קצבת נכות.
  • במקרה שלא ישולמו דמי גמולים אלו לא ניתן יהיה לתבוע החמרת נכות בשל שינוי במצב הבריאותי.
    תשלום דמי גמולים עבור חלקיות הביטוח לאחר שעברו 3 חודשים או יותר מחודש הזכאות הראשון לקצבת הנכות החלקית, מחייב בצבירת תקופת אכשרה של 36 חודשי ביטוח רצופים ממועד תחילת תשלום דמי הגמולים ועד למועד החמרת הנכות בשל שינוי במצב הבריאותי.
  • אם מועד הנכות התרחש לאחר שחלפו 3 חודשים רצופים ממועד הפסקת התשלומים לקרן ולפני שחודשו התשלומים, לא ניתן לתבוע קצבת נכות או החמרת מצב בגין נכות זו גם אם בעתיד יחודש הביטוח וייצברו תקופות אכשרה לאחר מועד זה.