מדיניות תגמול מנהלי השקעות

להלן העקרונות והמסגרת לתגמול מנהלי ההשקעות בקרן הפנסיה וזאת כדי לעודד עמידה ביעדי ההשקעות של הקרן, ובתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2009-9-24 שפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 29 לנובמבר 2009 בדבר מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים.

רקע

נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד) (להלן – הקרן או קרן הפנסיה) פועלת להבטחת זכויות הפנסיה של עמיתיה. לצורך כך פועלת הקרן לשם השגת תשואה על נכסיה באופן שיאפשר את תשלום הקצבאות לזכאים לכך לפי הוראות התקנון האחיד. ביישום מדיניות ההשקעות מובאים בחשבון בין היתר היקף ומהות הנכסים העומדים לרשות קרן הפנסיה, מגבלת רמת סיכון הנקבעת מראש וכן הוראות הדין לעניין אפיקי ההשקעה השונים.
במסגרת מדיניות התגמול נמדדים מנהלי ההשקעות הן על ביצועיהם המקצועיים בתחומים הנתונים לאחריותם והן על תרומתם הכוללת לעמידה של חטיבת ההשקעות ביעדים הנקבעים מדי שנה.
כאמור, מדיניות התגמול מביאה בחשבון את העמידה ביעדים שנקבעים מזמן לזמן לעניין התשואה על ההשקעות של נכסי הפנסיה, ואף על השגת תוצאות העולות על היעדים שנקבעו כאמור, וזאת בהתחשב בצורך להבטיח התנהלות ארוכת טווח בהתאם לאופי ולמהות ההתחייבויות כלפי העמיתים והפנסיונרים. בהתאם לכך העמידה ביעדי ההשקעה תיבחן על פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים.
להלן יפורטו עקרונות התגמול של מנהלי ההשקעות בקרן הפנסיה, ככל שיוחלט על הענקת תגמול בשנה מסוימת.

מדיניות התגמול

  1. סך התגמול השנתי שיינתן למנהלי ההשקעות לא יעלה על התקציב המאושר לנושא מדי שנה.
  2. תגמול מנהלי ההשקעות נקבע באופן רוחבי ואחיד ועל בסיס אמות מידה פיננסיות ואמות מידה איכותיות.
  3. אמות המידה הפיננסיות מחושבות על פני תקופה של שלוש שנים לפחות, וזאת כדי להבטיח כי מדידת הביצועים נעשית בראייה ארוכת טווח.
  4. מדיניות התגמול למנהלי ההשקעות תיגזר בן היתר בהשוואה למדדי ההתייחסות (benchmark) שיוגדרו מראש.

אמות מידה אלה כוללות את המרכיבים הבאים:

א. ברמה האישית – מדידת ביצועים אישיים של כל אחד ממנהלי ההשקעות, לרבות עמידה ביעדי תכנית העבודה השנתית שנקבעה למנהל ההשקעות.
ב. ברמת החטיבה – מדידת הביצועים של חטיבת ההשקעות, כפי שהם באים לידי ביטוי בבחינת תשואת תיק הנכסים הכולל לאורך זמן וברמת סיכון שהוגדרה מראש.
ג. אמות מידה איכותיות – תרומת מנהל ההשקעות לעמידה ביעדים כפי שנקבעים מזמן לזמן, הן בעניינים הנוגעים במישרין בתחום אחריותו והן בנוגע לפעילות ההשקעות הכוללת.
כן יבואו בחשבון הערכה איכותית של פעילותו של העובד ותרומתו לפעילות החטיבה והארגון.

אמות המידה לקביעת התגמול השנתי

בהתחשב בפירוט המובא לעיל, יפורטו להלן אמות המידה לקביעת התגמול השנתי למנהלי ההשקעות:

  1. עמידה ברף מינימאלי של ביצועים בתחום האחריות המקצועית בהשוואה למדדי שוק רלוונטיים (benchmark) במסגרת מדיניות הסיכון שהוגדרה באלוקציה השנתית.
  2. עמידה ברף מינימאלי של תשואת אפיק בתיק הנכסים, בהשוואה למדדי שוק שהוגדרו (benchmark), במסגרת מדיניות הסיכון שהוגדרה באלוקציה השנתית.
  3. השגת תשואת יעד מינימאלית בתיק הנכסים הכולל.
  4. תרומה איכותית לפעילות חטיבת ההשקעות ולפעילות הארגון.
  5. עמידה ביעדי תוכנת העבודה השנתית בתחומים הנוגעים לפעילות העובד.

פירוט אמות המידה ומשקלן היחסי משתנה בהתאם לתפקידו של מנהל ההשקעות במערך ההשקעות הכולל.

פיקוח ובקרה

להלן פירוט אמצעי הבקרה והפיקוח לעניין יישום מדיניות התגמול בקרן הפנסיה:
א. תקציב התגמול הכולל למנהלי ההשקעות יאושר בכל שנה במסגרת תקציב התפעול של הקרן על ידי הנהלת הקרן והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
ב. חטיבת הכספים תבצע בקרה על אופן חישוב התגמול בהתבסס על אמות המידה הפיננסיות והתוצאות הנובעות מהשקעת נכסי הקרן, ובהתאם לתכנית התגמול המאושרת.
ג. מדיניות התגמול וכן העמידה ביעדים העומדים בבסיס אותה מדיניות ייבחנו מזמן לזמן על ידי הנהלת הקרן.

הוראות כלליות

המדיניות המפורטת במסמך זה תקפה בקרן הפנסיה בארבע השנים האחרונות בין השנים 2020 עד 2023.