נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד) נו

סדה בשנת 1958.
הקרן הוקמה כדי לבטח את ציבור פועלי משק ההסתדרות, מפעלי קונצרן כור.

בקרן מבוטחים בתכנית פנסיה מקיפה המקנה פנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיה לשארי המבוטח והפנסיונר.

קרן נתיב פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים.
זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.