משיכת כספים של עמית שנפטר

בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (שפורסמו ביום 12.8.2014), ניתן למשוך את הכספים בקופת הגמל הרשומים לזכות עמית שנפטר, וזאת בלא שתידרש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

  1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,993 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2024) במועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים.
  2. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית שנפטר;
  3. עברו לפחות שלוש שנים ממועד פטירת העמית;
  4. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב הצהרה, התחייבות ושיפוי, ולפיו – (א) המבקשים הם יורשיו לפי דין של העמית שנפטר; (ב) המבקשים התחייבו לשפות את הקופה ככל שהיא תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או את חלקם.כל מי שמבקש למשוך את הכספים הצבורים בקופת הגמל על שם העמית שנפטר, ואשר מתקיימים לגביו התנאים המפורטים לעיל, מתבקש להמציא לקופה את נוסח כתב ההסכמה, ההצהרה והשיפוי המצורף.

טופס משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר – כתב הצהרה התחייבות ושיפויי

ניתן לפנות בכל שאלה או בקשת הבהרה למוקד השירות הטלפוני או לאחד ממרכזי השירות. ניתן למצוא את כל דרכי ההתקשרות בעמוד שירות הלקוחות.