קרן הפנסיה לעובדי הדסה (בניהול מיוחד) היא קרן מפעלית בה מבוטחים עובדי מוסדות הדסה (הסתדרות מדיצינית הדסה, מכללת הדסה ומכון הדסה). הקרן נוסדה בשנת 1959.

בקרן מבוטחים בתכנית פנסיה מקיפה המקנה פנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) ופנסיה לשארי המבוטח והפנסיונר.

קרן הדסה פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים.
זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.