קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ (בניהול מיוחד) היא קרן מפעלית בה מבוטחים חברי חברת "אגד" – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ. הקרן נוסדה בשנת 1954 .

בקרן מבוטחים בתכנית פנסיה מקיפה המקנה פנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) ופנסיה לשארי המבוטח והפנסיונר.

קרן אגד פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים.
זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.