נוסחאות חישוב ערכי הפדיון למשיכת כספים בקרנות הוותיקות שבהסדר

בתקנון האחיד נקבעו הוראות לעניין תנאי הזכאות למשיכת כספים שנצברו בקרנות הוותיקות שבהסדר ולגבי אופן חישובם.

חישוב הסכומים לעניין משיכת כספים (נוסחת ערכי הפדיון לפי סעיפים 48 ו-49 לתקנון האחיד ולפי הוראות הנספח לתקנון) מבוסס על שלוש נוסחאות אשר הסבר כללי לגביהן מובא בסעיפים 5 ו-6 להלן.

אופן החישוב

לצורך קביעת סכום ערכי הפדיון נערכים שני חישובים אלה:

 1. חישוב סכום ערכי הפדיון לפי הנוסחה הראשונה והנוסחה השניה. הסכום המתקבל בשלב זה נקבע לפי הגבוה מבין שני החישובים.
 2. נבחר הסכום הנמוך מבין שני חישובים אלה: (א) הסכום המתקבל לפי החישוב המפורט בפסקה הקודמת;
  (ב) הסכום המתקבל כתוצאה מהחישוב לפי הנוסחה השלישית.

בתקנון האחיד נקבעו מקרים שבהם לא יהיה שימוש בנוסחה השלישית לצורך חישוב סכום ערכי הפדיון, לגבי מי שמתקיימים לגביו התנאים כמפורט להלן ובכפוף להוראות התקנון:

 • מי שהיה ”מבוטח לשעבר” (מי שרשומה לזכותו בקרן יתרה כספית ואינו מבוטח או פנסיונר) ביום 1 באוקטובר 2003.
 • מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה ולא צבר פנסיית מינימום;
 • שאירי מבוטח שנפטר, אשר אינם זכאים לקבלת קצבת שאיר מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר (ובלבד שהמבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר במועד בו נפטר);
 • יורשיו של מבוטח שבמועד בו נפטר היה מבוטח בקרן בתכנית יסוד.

פירוט שלוש הנוסחאות:

הנוסחה הראשונה – הנוסחה מחזירה 90% מכל הפקדה לקרן, כמפורט להלן:

 1. 45% מסכום כל הפקדה נושאים הצמדה חודשית למדד וריבית חודשית בשיעור של 0.47% (כ-5.79% בחישוב שנתי);
 2. 45% מסכום כל הפקדה מוחזרים נומינלית ונושאים ריבית חודשית שלילית בשיעור של 0.47%.

הנוסחה השניה – הנוסחה מחזירה 75% מכל הפקדה לקרן, בצירוף הפרשי הצמדה בלבד.

הנוסחה השלישית – הנוסחה מחזירה 90% מכל הפקדה לקרן, בצירוף הפרשי הצמדה ובצירוף ריבית שנתית (בשיטת ריבית דריבית). גובה הריבית תלוי במשך התקופה שבין מועד תשלום דמי הגמולים לראשונה לבין מועד משיכתם, כמפורט להלן:

 • לתקופה של עד 5 שנים – גובה הריבית הוא 0.
 • לתקופה שבין 5 שנים עד 15 שנים – הריבית היא בשיעור של 1.5% לשנה.
 • לתקופה העולה על 15 שנים – הריבית היא בשיעור של 2% לשנה.

הלוואות לא צמודות שניתנו למבוטח

חישוב ערכי הפדיון לפי הנוסחה הראשונה ולפי הנוסחה השניה נותן גם משקל להפסד התשואה שנגרם לקרן הפנסיה בתקופת מתן הלוואות לא צמודות שקיבל העמית בתקופת ביטוחו בקרן (ככל שקיבל). בהתאם לכך, הנוסחאות כאמור מתייחסות לסכום הלוואה לא צמודה כאל משיכת כספים מחשבון העמית (לעניין סכום ההלוואה שניתנה לעמית), ולגבי סכומי החזר ההלוואה (היינו הסכומים שהשיב העמית נכון למועד חישוב נוסחת ערכי הפדיון) ההתייחסות היא כאל תשלום דמי גמולים (הפקדות).

ניכוי סכומי חובה

מהסכומים המחושבים כאמור מנוכה סכום בשיעור 1.75% בהתאם לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל והפחתה נוספת בשיעור 1.259% הנובעת מהפעלת מנגנון האיזון האקטוארי עקב אי העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 64.

השבת כספים לא פנסיוניים שלא לפי נוסחת ערכי פדיון

בתקנון הקרן נקבעו מקרים שבהם יוחזרו כספים שלא לפי נוסחת ערכי פדיון, לרבות בשל העברת כספים לידי הקרן שלא בהתאם להוראות התקנון או הדין וכן בשל הפקדות כספים בקרן שלא למטרות קצבה, הכל כמפורט בתקנון הקרן.

הערה:

במסמך זה ניתן הסבר כללי על נוסחת ערכי הפדיון הקבועה בנספח לתקנון הקרן.
יובהר כי הוראות התקנון האחיד, לרבות הנוסחאות הקבועות בנספח האמור ותנאי הזכאות המפורטים בתקנון, כפי שיהיו מזמן לזמן, הן ההוראות המחייבות לכל דבר ועניין.