אופן חישוב גובה הפנסיה מורכב ממשתנים רבים כגון: השכר המבוטח, חודשי הצבירה, גובה שכר ממוצע במשק ועוד.

אופן החישוב מעט שונה בין קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. באופן כללי ניתן לומר כי גובה הפנסיה מחושב כמכפלה של שיעור הקצבה בשכר הקובע.

מאמר חישוב הפנסיה- גובה פנסיה

לשם חישוב קצבת הזקנה עלינו להבין את אופן החישוב של שני המרכיבים של מכפלה זו.

א. אופן חישוב שיעור הקצבה

שיעור קצבת הזקנה מתקבל על ידי הכפלת מספר חודשי הביטוח שצבר המבוטח בקרן, בשיעור קצבה לחודש ביטוח. בכל מקרה, שיעור קצבת הזקנה לא יעלה על 70%.
שיעור הקצבה לחודש ביטוח הוא 0.1667% (בחישוב שנתי מתקבל שיעור של 2%).
ישנם מקרים בהם שיעור הקצבה לחודש ביטוח יהיה שונה מהשיעור הנ"ל:

  1. עבור חודשי ביטוח שנצברו לפני אוקטובר 2003 שיעור הקצבה לחודש ביטוח יהיה גבוה מהאמור לעיל ביחס למבוטח שהצטרף לקרן לפני חודש אפריל בשנת 1984, ממועד הצטרפותו לקרן ועד הגיעו לגיל קצבת זקנה חלפו פחות מ- 35 שנים, ולפני שהצטרף לקרן הוא לא צבר זכויות בגוף או בקופת גמל אחרת ולא צבר זכויות לפיצויי פיטורין.
    שיעור הקצבה המדויק ביחס למבוטחים שעמדו בתנאים אלה מפורט בנספח ב' לתקנון הקרן.
  2. מבוטח שדחה פרישתו לאחר הגיעו לגיל קצבת זקנה וטרם הגיע לשיעור הצבירה המרבי יהיה זכאי לתוספת לשיעור הקצבה בשיעור של 0.0833% לכל חודש ביטוח (תוספת של 1% בחישוב שנתי).
  3. "מבוטחי תקופת הביניים"- מבוטחים שהצטרפו לקרן בין ה-1 בינואר 1995 ל- 31 במרץ 1995. שיעור הקצבה החודשי לו הם זכאים עומד על 0.1333% לכל חודש ביטוח (1.6% בחישוב שנתי).

ב. אופן חישוב השכר הקובע

שש קרנות מחשבות את קצבת הזקנה בשיטת שלוש שנים אחרונות: מבטחים, בנין, חקלאים, נתיב, אגד והדסה.
הקרנות קג"מ ומקפת מחשבות את קצבת הזקנה לפי שיטת יחסי שכר ("שיטת הממוצעים").

השכר הקובע בשיטת יחסי השכר:

נהוג בקג"מ ובקרן מקפת, ומבוסס על המשכורות שבוטחו בכל אחד מחודשי הביטוח בקרן (המשכורות שמהן שולמו דמי גמולים לקרן).
לכל חודש ביטוח נקבע יחס שכר הנוצר מחלוקת המשכורת המבוטחת בשכר הממוצע במשק באותו חודש.
לדוגמא: המשכורת המבוטחת בקרן של מר יצחקי בחודש ינואר 2002 הייתה בסך של 7,500 ש"ח והשכר הממוצע במשק בחודש ינואר 2002 היה 7,369 ש"ח. יחס השכר של מר יצחקי לאותו חודש יהיה: 1.018 = 7,369 : 7,500.
לצורך חישוב השכר הקובע לחישוב קצבת זקנה, יחושב ממוצע של יחסי השכר לאורך כל תקופת הביטוח.

  • לגבי מבוטח פעיל ממוצע זה יוכפל בשכר הממוצע במשק במועד הפרישה לקצבת זקנה.
  • לגבי מבוטח שהפסיק ביטוחו בקרן והקפיא זכויותיו לפנסיה, יוכפל הממוצע של יחסי השכר לאורך כל תקופת הביטוח בשכר הממוצע במשק במועד הפסקת הביטוח או באוקטובר 2003, המאוחר מבין שני המועדים האמורים, וממועד זה ועד החודש שקדם לחודש הזכאות לקצבת זקנה צמוד השכר הקובע למדד המחירים לצרכן.

חישוב השכר הממוצע במשק במועד הפרישה לקצבת זקנה / הפסקת הביטוח / אוקטובר 2003 מבוסס על ממוצע ריאלי של השכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים שקדמו למועד האמור, וידועים באותו המועד.

התוצאה המתקבלת היא השכר הקובע לחישוב קיצבת זקנה לפי שיטת ממוצע יחסי השכר.
לדוגמא: גב' מימון מבוטחת בקרן משנת 1990 ותפרוש לפנסיה בשנת 2020 (30 שנות ביטוח). שכרה המבוטח בקרן ביחס לשכר הממוצע במשק הוא:
בעשר שנות הביטוח הראשונות – 50% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 0.5)
בעשר השנים הבאות – 120% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 1.2)
בעשר שנות הביטוח האחרונות – 100% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 1).
השכר הקובע לחישוב קצבת זקנה של גב' מימון לפי שיטת ממוצע יחסי השכר, בהנחה שבשנת 2020 יהיה השכר הממוצע במשק 10,000 ₪, יחושב כדלקמן:
ממוצע יחסי השכר הוא: 30 שנים / (1 * 10) + (1.2 * 10) + (0.5 * 10) = 0.9
השכר הקובע הוא: 0.9 * 10,000 =  9,000 ש"ח

במקרה שהמבוטח צבר יותר מ- 35 שנות ביטוח (420 חודשי ביטוח) אזי בחישוב ממוצע יחסי השכר יילקחו 420 יחסי השכר הגבוהים ביותר בכל תקופת הביטוח.

תקרת עלייה ריאלית של השכר הקובע בשיטת הממוצעים

כאמור לעיל, על פי שיטת ממוצע יחסי השכר זכויות הפנסיה הצבורות צמודות לשכר הממוצע במשק (עד למועד הפרישה לקצבה או עד למועד הקפאת הזכויות – המוקדם מבין השניים).
בהתאם להוראות התקנון האחיד החל מחודש אוקטובר 2003 ואילך חלה מגבלה על שיעור הגידול של השכר הממוצע במשק (מותרת עליה של עד 2% ריאלי לשנה).
מכאן שככל שמאוקטובר 2003 ואילך השכר הממוצע במשק יעלה מעל 2% בשנה, זכויות הפנסיה הצבורות יהיו צמודות החל ממועד זה לשכר הממוצע במשק, אך לא יותר מ- 2% בשנה בצירוף הצמדה למדד.
לעניין חישוב זה, אין הגבלה על הגידול במשכורת המבוטחת.

שיטת השכר הקובע בשיטת שלוש שנים:

זו שיטת החישוב המשמשת את קרנות מבטחים, בנין, חקלאים, נתיב, אגד והדסה.
חישוב שכר קובע בשיטת שלוש שנים כולל חישוב בשתי שיטות:

  1. שיטת ממוצע יחסי שכר – השכר הקובע בשיטה זו מבוסס על המשכורות שבוטחו בכל אחד מחודשי הביטוח בקרן (המשכורות מהן שולמו דמי גמולים לקרן). לכל חודש ביטוח נקבע יחס שכר הנוצר מחלוקת המשכורת המבוטחת בחודש הביטוח המסוים בשכר הממוצע במשק באותו החודש.
  2. שיטת שכר הקובע בשיטת שלוש שנים – השכר הקובע בשיטה זו מבוסס על ממוצע ריאלי של המשכורות המבוטחות ב- 36 החודשים (3 שנים) שקדמו למועד הפרישה מתואמות למשרה מלאה, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי המשרה של המבוטח לכל אורך שנות הביטוח בקרן.

שיטת השכר הקובע לקצבה שהייתה קיימת בקרן על פי התקנון שהיה בתוקף עד 30/09/2003 היא שיטת שלוש שנים אחרונות.
החל מאוקטובר 2003, בהתאם להוראות התקנון האחיד, השכר הקובע לקצבה מחושב על פי ממוצע משוקלל של השכר הקובע בשיטת שלוש השנים לגבי הוותק הפנסיוני שנצבר עד חודש 10/2003, והשכר הקובע בשיטת ממוצע יחסי השכר לגבי הוותק הפנסיוני שנצבר מחודש 10/2003 ועד מועד הפרישה. דהיינו, השכר הקובע יחושב פעמיים – פעם לפי כל שיטה, כאשר השקלול בין התוצאות המתקבלות בשתי השיטות יהיה השכר הקובע לחישוב קצבה.

שיטת ממוצע יחסי שכר מוסברת בחלקו הראשון של המאמר.

שיטת חישוב השכר הקובע לפי 3 שנים:

השכר הקובע בשיטה זו מבוסס על ממוצע ריאלי של המשכורות המבוטחות ב- 36 החודשים (3 שנים) שקדמו למועד הפרישה, מתואמות למשרה מלאה, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי המשרה של המבוטח לכל אורך שנות הביטוח בקרן.
לדוגמא: מר ביאור היה מבוטח בקרן במשך עשרים שנים. במשך מחצית משנות ביטוחו בקרן (10 שנים) עבד מר ביאור במשרה מלאה, וביתר תקופת הביטוח (10 שנים כולל שלוש שנות הביטוח האחרונות) עבד במשרה חלקית בשיעור 50%.
לצורך חישוב ממוצע השכר המבוטח ב- 3 שנות הביטוח האחרונות נתייחס לשכר של משרה מלאה גם אם המבוטח במשרה חלקית כדלקמן:

  שיעור משרה  שכר למשרה חלקית שכר למשרה מלאה
שנת ביטוח אחרונה
50%
  4,250 ₪
8,500 ₪
שנתיים שקדמו לשנה האחרונה
50%
4,000 ₪
8,000 ₪

השכר הקובע לקצבה של מר ביאור יחושב כדלקמן:
ממוצע 3 השנים האחרונות: 36 חודשים / (12 חודשים * 8,500) + (24 חודשים * 8,000) = 8,167 ש"ח

חישוב חלקיות המשרה הממוצעת בכל תקופת הביטוח: 20 שנים / (50% * 10 שנים) + (100% * 10 שנים) = 75%

שכר קובע בשיטת 3 השנים האחרונות (משכורת ממוצעת בשלוש השנים האחרונות כפול חלקיות ממוצעת של המשרה בתקופת הביטוח):

8,167 * 75% = 6,125 ₪

תקרת השכר הקובע בשיטת 3 שנים:
הוראות התקנון קבעו כי גידול בשכרו הקובע של המבוטח בשיטת 3 שנים החל מחודש אוקטובר 2003 יוגבל. לפי הוראות אלה, שכרו הקובע של המבוטח במועד הפרישה לא יעלה על שכרו הקובע (לפי שיטת 3 שנים אחרונות) אילו פרש בחודש ספטמבר 2003 כשהוא צמוד למדד בתוספת 2% לשנה בשיטת ריבית דריבית עד לחודש הביטוח האחרון של המבוטח בקרן.
המשקל שניתן לשיטת שלוש השנים האחרונות הוא לפי היחס שבין תקופת הביטוח עד 10/2003 לבין כלל תקופת הביטוח, בעוד שהמשקל שניתן לשיטת ממוצע יחסי השכר הוא בהתאם ליחס שבין תקופת הביטוח מ- 10/2003 ואילך, לבין כלל תקופת הביטוח.

מאמר חישוב פנסיה- משקל שכר קובע

 

לדוגמא: מר ברוך בוטח בקרן מחודש 10/1983 ועד 09/2013. שכרו הקובע לפי שיטת שלוש השנים האחרונות עומד על 8,000 ₪ ואילו שכרו הקובע לפי שיטת ממוצע יחסי השכר חושב בסך של 7,000 ₪.
שכרו הקובע לחישוב קצבת זקנה יחושב כדלקמן:

30 שנים / (10 שנים * 7,000 ש"ח) + (20 שנים * 8,000 ש"ח) = 7,666.66 ש"ח

בכל מקרה, זכויות הפנסיה יקבעו במועד הפרישה בהתאם לתקנון הפנסיה שיהיה תקף באותו מועד.