תנאי שימוש באתר האינטרנט

אתר האינטרנט של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר וקופות הגמל שבניהולן (להלן: "האתר") מיועד לתת שירות הכולל מידע, נתונים וביצוע פעולות לציבור הרחב ו/או לעמיתי הקרנות ו/או למעסיקים ו/או למורשים מטעמם (להלן: "המשתמשים"), כפי שיוגדר על ידי הקרנות מעת לעת.

הגלישה והשימוש באתר ו/או במידע הכלולים בו ו/או בשירותים שמספק האתר, כפי שיהיו מעת לעת, כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מפעם לפעם (להלן: "תנאי השימוש") ואחריות המשתמשים היא להתעדכן מעת לעת לגבי תנאים אלה. לפיכך יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש להלן טרם הגלישה והשימוש באתר. האתר זמין לשימוש המשתמשים אך ורק אם הסכימו לתנאי השימוש. לא הסכימו המשתמשים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, לא יעשו שימוש באתר.
שימוש באתר לצרכי קבלת מידע ו/או ביצוע פעולות ו/או לכל צורך אחר מהווה את הסכמת המשתמשים להוראות ולתנאים המפורטים להלן ומהווה התחייבות לפעול על פיהם.

"עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות" הוא שם המשוייך לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר וקופות הגמל שבניהולן, שמטרתן – ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל. שמותיהן של הקרנות מופיעים בסוף מסמך זה. מסמך זה כולל גם מדיניות הפרטיות של הקרנות, המתארת בקווים כלליים מידע על השימוש שהקרנות עושות במידע אישי שברשותן (מידע שהעמיתים מוסרים, מידע שנאסף עליהם מצדדים שלישיים, ומידע על אחרים שנמסר לנו, למשל על-ידי מיופי כוח, הורים וילדים, מעסיקים, תלויים, שאירים ויורשים), באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים של הקרנות, כגון טפסי תביעות, שיחות טלפון, התכתבויות, ומידע שיגיע ממומחים רפואיים, עדים וגורמים אחרים הקשורים לאספקת השירות לקרנות ולמי מטעמן.

הגדרות

"הקרנות" – קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר כמפורט בתוספת לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981 וקופות הגמל שבניהולן, כולן יחדיו ו/או מי מהן, בהתאם לעניין.

"מידע" – כל חומר ו/או נתונים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

מידע וטפסים

 • המידע וכל הנתונים המופיעים באתר הם רכוש בלעדי של הקרנות ואין לעשות שימוש בנתונים ו/או במידע אלא בהסכמתן של הקרנות במפורש ובכתב.
 • אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי הקרנות ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי הקרנות ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
 • תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או אי דיוקים. שימוש בטפסים המופיעים באתר כפוף לשינויי נוסח ואפשר שבתקופת זמן מסוימת יופיעו הטפסים שאינם עדכניים. על המשתמש בטפסים לוודא את תקינות ועדכניות הטפסים. הקרנות לא תהיינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם למשתמש או מי מטעמו עקב קיום שיבושים אלה.
 • המידע שמופיע באתר מבוסס על מאגרי הנתונים הממוחשבים של הקרנות ומופיע כפי שהוא (AS IS) טרם עבר טיוב נתונים ובדיקה לצורך הפיכתו למידע סופי ונכון וככזה אין להסתמך עליו. בהתאם, הקרנות לא תהיינה אחראיות לכל נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם בשל הסתמכות על מידע זה והעושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד. לצורך העניין "טיוב נתונים ובדיקה" משמעם ביקורת על נכונות הנתונים הרשומים במאגר הממוחשב אל מול מכלול הנתונים והמסמכים הקיימים ושיומצאו לקרנות ולרבות מידע ביחס לתקופות שקדמו לתקופות הביטוח בקרנות ו/או במי מהן וכן ביחס לזכויות שיכול ונצברו בגופים אחרים בהם צבר המבוטח זכויות ואשר בינם ובין הקרנות יש הסדר בדבר רציפות זכויות, והכל בכפוף להוראות תקנון כל אחת מהקרנות ולדין החל.
 • כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר כפופים להוראות תקנון כל אחת מהקרנות כפי שיהיה מעת לעת ובכל סתירה אשר תהיה בין המידע המופיע באתר לבין תקנון הקרנות, יגברו בכל מקרה הוראות התקנון.

חשבון משתמש, אבטחת מידע והצפנה

 • לצורך שליפת מידע באמצעות חשבון המשתמש, ניתנים למשתמשים שם וסיסמה כרשיון גישה למידע האישי. המשתמשים מתחייבים כי הסיסמה ושם המשתמש יהיו לצורך שימושם האישי בלבד ואין למשתמשים כל זכות העברה של רשיון הגישה ללא הרשאה מראש של הקרנות ו/או מי מהן. המשתמשים מתחייבים בזאת להודיע לקרנות מיהם המורשים מטעמם להשתמש בשירות והם האחראים הבלעדיים להודיע לקרנות על כל שינוי בהרשאות השימוש של המורשים מטעמם לרבות הפסקת ההרשאה שניתנה למורשה זה או אחר להשתמש בשירות מטעמם. הקרנות לא תשאנה באחריות מכל סוג בעניין חסיון המידע אשר הגיע לצדדי ג' כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של המשתמשים או המורשים מטעמם בכל הנוגע לשמירה על רשיון הגישה או כל פעולה אחרת מטעמם העלולה לגרום למידע להגיע למי שאינו מורשה לקבלו.
 • המשתמשים מאשרים כי ידוע להם שהקרנות עושות שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף משכללת ומעדכנת את אמצעי האבטחה מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות תכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות שתכליתן לפגוע במערכות ובמידע (וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוב'), פריצה ע"י גורמים עויינים, התחזות לאתר והונאות מקוונות אחרות. על אף המאמצים שמשקיעות הקרנות כאמור, אין אפשרות לחסימה מוחלטת של חדירה לאתר. בשום מקרה, הקרנות ו/או מי מהן לא תהיינה אחראיות לנזק שנגרם למשתמשים ו/או מבוטחים כלשהם בעקבות פריצה כאמור ולא תהיינה אחראיות בגין העברת מידע אודות המשתמשים לצד ג' כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.
 • הוראות אלה חלות בנוסף לאמור לעיל לגבי אבטחת מידע. לעתים נציע לכם אפשרות לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, או בדואר אלקטרוני. ככלל, דיוור מודפס לכתובת המגורים שלכם, אם היא מעודכנת, הוא שיטה בטוחה יותר ממשלוח בדואר אלקטרוני.

הונאה מקוונת – "פישינג"

לעולם אל תיתנו את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלכם לאף אחד, כי גורמים שונים עלולים לנסות להתחזות אליכם. הזהרו במיוחד מהודעות דוא"ל מזויפות, שנשלחות כביכול מהקרנות ו/או מי מהן או מחברה מוכרת אחרת. הודעות אלו מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור מזוייף הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, מספרי חשבון וכדומה) תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך.
שימו לב – הקרנות לא יפנו לעולם ללקוחותיהן בהודעת דוא"ל שמבקשת מהם לעדכן את פרטיהם האישיים או למסור את הקוד האישי הסודי שלהם.
אם אתם חוששים שנפגעה סודיות סיסמתכם, או יש לכם חשד כלשהו בקשר לפעילות שנעשתה בשמכם, פנו באופן מיידי למוקד השירות של הקרנות בטלפון 6667*.

פורטל המידע ושירותי התפעול למעסיקים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, משתמשים שהם מעסיק עובדים המבוטחים בקרנות (להלן: "המעסיק") מצהירים כי ידועה להם רגישותו של המידע שיעבירו ושיקבלו מהקרנות בפורטל המידע ושירותי התפעול למעסיק (להלן: "השירות למעסיק") בהתאם לתנאי השימוש וכי ידוע להם שדיני הגנת הפרטיות וצנעת הפרט חלים עליהם, ללא כל קשר להתחייבות קודמת או עתידית כלשהי.
המעסיק מצהיר ומתחייב:

 • להודיע לקרנות מיהם מורשי הגישה למידע לשם הקצאת שם משתמש וסיסמה ייחודיים לכל מורשה על ידי הקרנות.
  לשמור על סודיות המידע, לוודא כי כל מורשה גישה למידע מטעמו יחתום על התחייבות לשמירה על סודיות המידע ולא יעבירו ו/או יאפשר גישה לגורמים אחרים שאינם מורשים לכך וכן כי לא יעשה שימוש במידע זולת למטרות שלשמן הוא נמסר לו ולנקוט באמצעים סבירים לצורך שמירה על המידע ועל דרכי הגישה למידע.
 • להודיע לקרנות מיד ובכתב על כל שינוי בזהות מורשי הגישה למידע מטעמו, למען תוכלנה הקרנות לעדכן את הרשאות המורשים מטעמו. כל הודעה בדבר שינוי מורשי גישה למידע או הודעה על סיום השימוש בשרות למעסיק תופנה לקרנות בכתב ותחשב כהודעה שהתקבלה רק לאחר שהקרנות תאשרנה את קבלתה בכתב.
 • להעביר לקרנות באמצעות השירות למעסיק מידע אגב הפקדת כספים שביצע בעבור עובדיו המבוטחים בקרנות, בהתאם לקבוע בתקנות 3 ו- 4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 (להלן: "תקנות התשלומים") ולקבל באמצעות השירות למעסיק משוב אודות ביצוע הפקדות כספים עבור עובדיו כאמור בתקנות 6 עד 9 לתקנות התשלומים, או כל תקנה אחרת שתבוא תחתן.
 • כי הוא מודע לכך כי הזנת מידע ופרטים לקרן באמצעות השירות למעסיק ובהתאם לתקנות התשלומים, באה, לכל דבר ועניין, במקום חובת המעסיק למסירת מידע לקרנות לפי הוראות תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), התשל"ו-1976 וכי המידע והפרטים שיתקבלו בקרנות באמצעות השירות יהוו מקור בלעדי לרישום שייערך בקרנות לזכויות עובדיו.

מעסיק שמצטרף לשירות למעסיק באמצעות הרשאה לחיוב חשבון מצהיר ומתחייב:

 • כי הזנת מידע ופרטים אודות ביטוח עובדים בקרן (להלן: "רשימת דיווח"), באמצעות השירות למעסיק תהווה אישור מצידו לגבייה החודשית מחשבון בנק שיימסר לקרנות על פי כתב הרשאה לחיוב חשבון ובהתאם לסכום שיוזן ברשימת הדיווח. כמו כן, כי רשימת דיווח שתוזן על ידו באיחור תגרור, לכל הפחות, חיוב בריבית פיגורים בהתאם לדין ועלולה לפגוע בזכויות עובדיו בקרן הפנסיה ו/או בקופת הגמל לפי הענין. וכן כי הסכום שייגבה מחשבונו יהיה אך ורק הסכום שיוזן על ידו ברשימת הדיווח או בהתאם להוראה אחרת שיתן לקרנות מטעמו ושיאושר על ידי הקרנות.
 • כי הזנת רשימת דיווח באמצעות השירות למעסיק ע"י מורשה הגישה למידע מטעמו, תהווה תחליף לכל דבר ועניין לחובתו ע"פ דין למסור לקרנות דיווח חודשי שוטף בדואר רשום בדבר הפקדות שבוצעו עבור עובדיו בקופות הגמל ו/או קרן הפנסיה לפי הוראות תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), התשל"ו- 1976 או בהתאם לקבוע בתקנות 3 ו- 4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 (להלן: "תקנות התשלומים"). כי הוא מודע כי משוב אודות התשלום שיתבצע בעקבות רשימת הדיווח, כאמור בהתקנות 6 עד 9 לתקנות התשלומים יתקבל באמצעות השירות למעסיק.
 • כי הוא מסכים כי רשימת הדיווח, כפי שתישמר במאגרי המידע של הקרנות תהווה אסמכתא לתוכנה, לכל דבר ועניין כאילו התקבלה על גבי נייר נושא את חתימת המעסיק המחייבת.

העלאת מידע לאתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייבים המשתמשים שלא להעלות, לשלוף להפיץ או לפרסם מידע או כל חומר אחר אשר יש בו אחד המאפיינים הבאים:

 • עלול להשפיע על רמת הביצועים או התפקוד של האתר ו/או המונע או מגביל ממשתמשים אחרים את השימוש באתר;
 • אסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;
 • בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית.
 • עלולים להפר זכויות קניין של צד שלישי כלשהו.
 • כוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או כל קוד או תוכנת מחשב אחרים אשר עלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לאתר ו/או לתוכנו ו/או לאופן השימוש בו על ידי צד שלישי כלשהו ו/או לאיזה ממערכות המחשוב של הקרנות, לרבות תוך פגיעה בזכויות קניין רוחני של הקרנות או צד שלישי.
 • כוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של עמיתים.
 • כוללים מידע שקרי או שיש בו כדי להטעות.

קניין רוחני

האתר מכיל בין היתר מידע, נתונים ותכנים אשר חלקם בבעלות הקרנות וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. בנוסף, מהווה האתר עצמו על תוכנו יצירה שלמה ולפיכך מוגן באמצעות זכויות יוצרים. המשתמשים אינם רשאים לבצע באתר כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות אלה, לרבות לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או תוכנו או חלקו למטרה כלשהי, לרבות למטרה מסחרית, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמשים מצהירים כי אין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות להם זכות קניינית כלשהי במידע כלשהו הכלול באתר.

הגבלת אחריות

 • הקרנות אינן ולא תהיינה אחראיות לתכנים ו/או שירותים ו/או מידע כלשהו המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ("לינקים") ואף אינן ולא תהיינה אחראיות לכל נזק ישיר או עקיף, נזק כספי ו/או כל נזק אחר שיגרם למשתמשים או מי מטעמם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או נתונים המופיעים באתרים המקושרים.
 • המשתמשים והמורשים מטעמם מתחייבים שהשימוש במידע שיקבלו יעשה אך ורק לצרכי המשתמשים בלבד ובכפוף להוראות הדין. הקרנות לא תשאנה בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמשים או לצד ג' כתוצאה משימוש אסור מצד המשתמשים או מצד המורשים מטעמם בשירותי המידע וכן כתוצאה מהפרת הוראות כל דין בנושא.
 • המשתמשים באתר מסכימים ומתחייבים לשפות את הקרנות ו/או מי מהן ו/או מי מטעמן כנגד כל תביעה, דרישה או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד הנובעים מכל שימוש שיעשו המשתמשים ו/או המורשים מטעמם באתר בניגוד לתנאי השימוש.
 • המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ ו/או בסיס לייעוץ כללי ו/או פרטי ו/או ייעוץ פנסיוני ואינו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משתמש/ת או מי מטעמם לקבלת החלטות לביצוע פעולות אל מול הקרנות, לרבות משיכת כספים ו/או כל פעולה אחרת ואין בו כדי להוות משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם גורמים מוסמכים רלוונטיים. הקרנות ו/או מי מהן לא תישאנה בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר יקבלו או יעשו המשתמשים או מי מטעמם בהסתמך על המידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.

שינויים באתר

לקרנות הזכות לשנות את האתר מעת לעת, לרבות את תוכנו באמצעות הוספת מידע או שירותים ו/או גריעת מידע או שירותים ו/או שינוי תנאי השימוש ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, לתקופה מסויימת או בכלל, על פי שיקול דעתן הבלעדי והכל בכפוף להוראות כל דין. הקרנות ו/או מי מהן לא תישאנה באחריות ישירה או עקיפה כתוצאה משינויים ו/או הפסקת פעילות האתר כאמור.

מדיניות הפרטיות של הקרנות

אנו מכבדים את פרטיותכם, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו כדי לספק את השירותים שלנו ולהגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

בהתאם למדיניות זו בעניין שמירת הפרטיות, אנו נשמור על המידע שלכם, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה או למטרות מותרות ולגיטימיות.

אם אינכם רוצים למסור מידע, או שאינכם מסכימים לתנאים אלה, ככלל, אין עליכם חובה חוקית לעשות זאת, אך בנסיבות אלה לא תוכלו לקבל מאיתנו שירות. חלק מהמידע נדרש בהתאם להוראות חוקיות.

מטרות איסוף ועיבוד המידע

אנחנו אוספים ומעבדים מידע אישי לצורך אספקת שירותינו. מטרות השימוש כוללות, בין השאר, את אלו:

 • תפעול שוטף.
 • בדיקת זכויות.
 • משלוח מידע, כולל מידע שאנו מחוייבים לשלוח ומידע שימושי אחר.
 • תקשורת איתך ואחרים בקשר לשירותים שלנו, ולצורך כך גם טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך, למשפחתך, ולתלויים בך, על ידי שימוש במאגרי מידע של צדדים שלישיים ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא אצלנו.
 • ציות לדרישות חוקיות, כגון חוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים, וחוקים האוסרים על הלבנת הון; ניהול סיכונים; והיענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים.
 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, ושמירת רשומות ומסמכים.
 • קבלת החלטות, טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים.
 • שיפור השירותים שלנו.
 • טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון במידע ולתיקונו.

איזה מידע אישי אנחנו אוספים ומעבדים?

אנו אוספים ומעבדים מידע בקשר לאספקת השירותים שלנו. מידע זה יכול לכלול, בהתאם לשירות שניתן או לקשר שלכם איתנו, בין השאר:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים ועבודה, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, צילומים, מעמד אישי, מצב משפחתי.
 • מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים, חברויות בארגונים מקצועיים.
 • מידע פיננסי כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש.
 • מידע רפואי, בריאותי ואישי, כגון מידע על נכויות, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, מצב רפואי, הרגלים כגון עישון, שתיית אלכוהול, אופי נהיגה והיסטוריית תאונות ותביעות, תוצאות בדיקות, תכונות פיזיות, והיסטוריה רפואית במשפחה.
 • מידע נוסף שנאסף במקרים מסויימים, כמו במקרה של חשש להונאה. מידע זה יכול לכלול מידע גנטי, מידע מחקירות פרטיות ומהליכים משפטיים, מידע ממקורות פומביים וממשלתיים.
 • הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן.
 • מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה.
 • מידע הכלול בתשובות שתיתנו לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

מידע אישי על אחרים

אם אתם מספקים לנו מידע על אנשים אחרים (למשל, בן משפחה או עובד), עליכם לידע אותם מראש על כך שתמסרו את פרטיהם, ולקבל את הסכמתם לשימושים במידע אודותיהם בהתאם למדיניות פרטיות זו. בנוסף, אם יש לכם גישה למידע אישי על אחרים, אתם נדרשים לקבל את הסכמתם לכך.

מידע על קטינים וחוסים

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר בעצמם. על האפוטרופוס החוקי (למשל, הורה) להשתמש באתר בעבורם.

למי מועבר המידע?

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתכם, או על פי מדיניות זו.

אנו עשויים להעביר מידע למעסיקים, וכן לספקים כגון:

 • מבטחי משנה, סוכני ביטוח, ומוסדות פיננסיים.
 • עורכי דין, רופאים, מומחים, ורואי חשבון.
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
 • חברות אחרות בקבוצה.

במסגרת מסירת מידע כאמור, אנו עשויים להעביר את המידע אודותיכם לחו"ל, בהתאם למטרות המפורטות במסמך זה, כולל למדינות המספקות רמת הגנה פחותה על מידע אישי, מזו הקבועה בדין הישראלי.

אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).

אנו רשאים להעביר מידע במסגרת העברת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

המידע אשר יימסר אודותיכם ישמש אותנו גם כדי ליצור איתכם קשר ולשלוח לכם דיוורים בנושאים שונים, כולל סקרים ודיוורים שאנו חייבים או רשאים לשלוח לכם על-פי דין, וזאת גם באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS) או בפקס.

זכות עיון במידע ותיקונו

אתם רשאים לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אודותיכם שאנו מחזיקים. כדי לעשות זאת, עליכם להגיש בקשה חתומה בכתב, לכתובת משרדנו הרשום בדרך מנחם בגין 125, תל אביב. עליכם לציין את מספר תעודת הזהות שלכם ואת שם האב. אם המידע שאנו מחזיקים עליכם אינו נכון, זכותכם לבקש את תיקונו או מחיקתו.

קישורים (Links)

ייתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של כל החברות בקבוצה, אלא אם קבענו מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.

קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר

עמיתים עשויה, בעת שימושכם באתר, לעשות שימוש בקוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלכם. אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבכם.

על ידי הקוקיות, האתר שלנו מזהה אתכם בעת פניות חוזרות שלכם לאתר, דבר המאפשר לנו לתת לכם שירות מהיר ויעיל יותר וחוסך לכם מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

לכשנספק שירותים נוספים, יתכן כי נאסוף מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) בו אתם עושים שימוש. מידע זה יכול לכלול מידע כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום, ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר ושיפור שירותינו.

אנו עשויים להשתמש במשואות רשת web beacons וטכנולוגיות דומות אחרות בין השאר כדי לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דוא"ל כדי למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו וכדי לשפר את השימוש באתר.

הודעות בדבר שינויים

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליכם.

רשימת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

 • מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ (בניהול מיוחד)
 • נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות, אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ (בניהול מיוחד)