בכל שנה בחודש ינואר מבוצע עדכון לסכום הקצבה המשולם בהתאם לשינויים שחלו במדד המחירים לצרכן ובהתאם למנגנון עדכון הקצבאות שבתקנון הקרן.

שיעור העדכון יקבע לפי שיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שחלפה (12/2022), לעומת המדד האחרון לפיו עודכנה קצבתך.

לידיעתך, עדכון הקצבה יבוצע בקצבת ינואר המשולמת ב- 01/02/2023 למקבלי קצבה הזכאים לעדכון.

בעמוד זה, אנו נעדכן לקראת סוף חודש ינואר באופן מפורט את שיעור עדכון הקצבאות בהתאם לחודש הפרישה.