1. אני מאשר/ת ומבין/ה שאני מושך/ת את מלוא הכספים שעומדים לזכותי בקרן הפנסיה. אין לי ולא יהיו לי בגין תקופת ביטוחי בקרן הפנסיה תביעות כלשהן כלפי הקרן שממנה אני מושך/ת את הכספים ו/או כלפי כל הפועל בשמה ו/או מטעמה.
  2. ידוע לי כי לאחר המשיכה מקרן הפנסיה:

 א. אם יש לי זכאות לקבלת קצבה מקרן ותיקה אחרת שבהסדר, לא תהיה לי זכות לצרף את הזכויות שנמשכו מקרן הפנסיה לקצבה שתשולם לי מהקרן האחרת שבהסדר.

 ב. אם יש לי זכויות לפנסיה תקציבית, לא תהיה לי זכות לצרף את הזכויות שנמשכו מהקרן לזכויותיי לפנסיה תקציבית אף אם הדבר עלול לפגוע בזכויותיי אלו.