המידע בעמוד זה נועד לסייע לכם לפעול נכון על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לכם במועדן.
חשוב לנו שתדעו: למשיכת הכספים יש השלכות על הזכויות הפנסיוניות שלכם.

מבוטחים רשאים למשוך את הכספים שנצברו בקרן לפי נוסחת ערכי פדיון, בתנאי שנותקו יחסי העבודה עם המעסיק. ניתן למשוך כספים לא יאוחר מ-60 ימים לאחר הגעת המבוטח לגיל הפרישה לקצבת זקנה.

משיכת כספים על ידי עמיתים

להגשת בקשה למשיכת כספים באופן דיגיטלי יש להיכנס לאיזור האישי

בהתאם לדין ולתקנון, מבוטחים אשר בחשבונם בקרן צבור סכום שאינו עולה על סך של 8,993 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2024), או בגין תקופה שאינה עולה על 3 חודשי ביטוח, יוכלו למשוך את הכספים ללא פגיעה בזכויות הפנסיה שלהם, הצבורה בקרנות ותיקות אחרות.

משיכת כספים על ידי שאיר/יורש

משיכת כספים על ידי שאיר או יורש תתאפשר רק במקרים בהם אין זכאות לקצבת שאירים, ובכפוף לתנאים המפורטים מטה.

בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (שפורסמו ביום 3.5.2017), ניתן למשוך את הכספים מחשבון עמית, הרשומים לזכות עמית שנפטר, וזאת בלא שתידרש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

  1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,993 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2024) במועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים.
  2. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית שנפטר;
  3. עברו לפחות שלוש שנים ממועד פטירת העמית;
  4. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב הצהרה, התחייבות ושיפוי, ולפיו – (א) המבקשים הם יורשיו לפי דין של העמית שנפטר; (ב) המבקשים התחייבו לשפות את הקופה ככל שהיא תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או את חלקם.כל מי שמבקש למשוך את הכספים הצבורים בקופת הגמל על שם העמית שנפטר, ואשר מתקיימים לגביו התנאים המפורטים לעיל, מתבקש להמציא לקופה את נוסח כתב ההסכמה, ההצהרה והשיפוי המצורף.

תוכלו לבדוק את זכאותכם לקצבת שאירים כאן.

טפסים להורדה

למידע נוסף והסברים על אופן מילוי הטפסים אתם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו.