ביום 6.2.2015 נכנס לתוקף החוק לחלוקת חסכון פנסיוני, אשר כולל הוראות לעניין התנאים והמתכונת לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו, לרבות בקרנות הפנסיה הוותיקות.
בהתאם להוראות החוק, חלוקת הזכויות באמצעות קרן הפנסיה מותנית במתן פסק דין על ידי הערכאה השיפוטית ורישומו בקרן, ובלבד שפסק הדין כולל את התנאים הקבועים לעניין זה בהוראות החוק.

לפסק דין אשר יועבר לבחינת קרן הפנסיה יש לצרף את טופס הבקשה לרישום פסק דין, בנוסח על פי התקנות.

שימו לב: ללא טופס הבקשה אין באפשרות קרן הפנסיה לבצע בחינה של רישום פסק דין במערכות הממוחשבות שלה.

להורדת טופס בקשה לרישום פסק דין על פי התקנות: טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

להורדת טופס עדכון פרטים (יש למלא את הטופס רק לאחר קבלת אישור מהקרן על רישום פסק הדין):

טופס פרטים לצורך ביצוע חלוקת חיסכון פנסיוני

להורדת קובץ החוק: החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני

בחלק זה מובאות שאלות ותשובות לאופן יישום החוק בעמיתים: