אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הקים ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים (הר הכסף), אשר מאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא האמור (להלן: "החוזר"), חייבת החברה המנהלת להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל החשבונות של עמיתי קרנות הפנסיה שבניהולה. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר לעמית, במוצרים הפנסיונים האמורים.

הסרת נתונים מהממשק האינטרנטי

באפשרותכם לבקש מהחברה להסיר מהממשק הנ"ל את המידע אודות חשבונותיכם בקרנות הפנסיה שבניהול החברה. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל החברה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל.

בכדי לבקש הסרה מהממשק עליכם לפנות למוקד הטלפוני 6667*.

 

אם במהלך הבירור בממשק האינטרנטי התקבלה אינדיקציה כי יש לכם או לקרוב משפחה שנפטר כספים בקרן הפנסיה, אלה האפשרויות העומדות בפניכם:

  1. למידע על משיכת כספים מהקרן לחצו כאן
  2. למידע על הגשת בקשה לקצבת שאירים לחצו כאן
  3. למידע על הגשת בקשה לקצבת זקנה לחצו כאן

לתשומת לבכם, זכאות / קיומם של כספים, כפופה לבדיקה ואישור הקרן.

לפניות הציבור בנושא הממשק האינטרנט לחצו כאן