עובד המבוטח בקרן יוכל לפרוש לפנסיה כאשר הגיע לגיל פרישה על פי התקנון. עובד יוכל להקדים את פרישתו בהתאם להוראות הדין והתקנון, ועל פי כללים המפורטים במידע על פרישה לפנסיית זקנה או באמצעות פרישה מוקדמת במימון של המעסיק.

למידע על יציאה לפנסיה
למידע על קצבת נכות

פרישה מוקדמת במימון המעסיק אפשרית בשני אופנים:

  1. מסלול פרישה מוקדמת במימון חד פעמי של המעסיק
  2. פרישה מוקדמת במימון חודשי של המעסיק (שלמות) או באמצעות קרן מעגלים

מסלול פרישה מוקדמת במימון חד פעמי של המעסיק

במסלול זה יחסי העובד והמעסיק מסתיימים, וממועד הפרישה המוקדמת המבוטח הופך לפנסיונר של הקרן לכל דבר ועניין, והאחריות לתשלום הקצבה חלה במלואה על הקרן. המעסיק ישלם לקרן תשלום חד פעמי לפי חישוב אקטוארי הנקבע בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח בנושא.
בנוסף, המעסיק רשאי לרכוש במועד הפרישה המוקדמת (לפי חישוב אקטוארי ובמימון חד פעמי מראש) תוספת (שאינה מזכה בותק פנסיוני או בזכויות אחרות כלשהן) שתגדיל את הפנסיה שתשולם לעובד עד לשיעור שיכל העובד לצבור אילו היה ממשיך לעבוד עד גיל 67 או עד לזכאותו לפנסיה של 70% (המוקדם מביניהם), וכן להגדיל את השכר הקובע עד לגובה תקרת השכר המותרת, בהתאם לחוזר אוצר -פנסיה 2008-3-2. 

פרישה מוקדמת במימון חודשי של המעסיק (שלמות)

במסלול זה, תשלום הפנסיה המוקדמת הינו באחריות המלאה של המעסיק. קרן הפנסיה אחראית לתפעול השוטף של הפנסיה ומשמשת בגדר "צינור" בלבד להעברת הכספים לעמית.
בעת שהמבוטח יגיע לגיל פרישה תקנוני תחשב הקרן את גובה קצבתו בהתאם להוראות התקנון התקף במועד הפרישה התקנוני (וללא קשר לגובה קצבת הפנסיה המוקדמת ששולמה עד לאותו מועד), ורק ממועד זה ואילך הוא יהפוך לפנסיונר של הקרן.
במסלול זה קיימות שתי אפשרויות:

  1. תשלום חודשי של קצבה ודמי גמולים למבוטח- במקביל לתשלום הקצבה מפריש המעסיק דמי גמולים עבור העובד. ככל שמסתיימים יחסי העבודה, ישולמו דמי הגמולים עבור העובד הפורש עד למועד גיל הפרישה התקנוני כ"עצמאי" והם יחושבו לצורך שווי מס.
  2. תשלום חודשי של קצבה בלבד- העובד יכול להמשיך להפריש בעצמו דמי גמולים כ"עצמאי".

פרישה מוקדמת במימון המעסיק וקרן מעגלים (שלמות במימון חד פעמי)

במסלול זה, תשלום הפנסיה המוקדמת הינו באחריות המלאה של המעסיק וקרן מעגלים (המממנת פרישה ב"מקצועות שוחקים" יחד עם המעסיק בהתאם לכללים מוגדרים). קרן הפנסיה אחראית לתפעול השוטף של הפנסיה ומשמשת בגדר "צינור" בלבד להעברת הכספים לעמית. עלות הפרישה המוקדמת תשולם מראש לקרן הפנסיה.
בעת שהמבוטח יגיע לגיל פרישה תקנוני, תחשב הקרן את גובה קצבתו בהתאם להוראות התקנון התקף במועד הפרישה התקנוני (וללא קשר לגובה קצבת הפנסיה המוקדמת ששולמה עד לאותו מועד) ורק ממועד זה ואילך הוא יהפוך לפנסיונר של הקרן.

טפסים להורדה