מבוטח שהפסיק עבודתו במקום עבודה בו בוטח בקרן ותיקה שבהסדר יוכל, על פי הוראות התקנון, לבצע המשכת ביטוח בקרן הפנסיה באמצעות מעסיקו החדש או באופן עצמאי, בכפוף לחתימתו של המבוטח על הסכם המשכת ביטוח, ולתנאי ההסכם והתקנון.