דיווח לקרן בהתאם לחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל

בהתאם לחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 2022-9-5, הדיווח לקרנות יהיה באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אלקטרוני במבנה אחיד שנקבע על ידי משרד האוצר. הקובץ יועבר באמצעי מוצפן ומאובטח לקרן הפנסיה. 

ממועד תחולת התקנות, לא יתאפשר לקרנות לקלוט רשימות עובדים ודיווחים חודשיים שוטפים שאינם במתכונת שנקבעה בתקנות, והקרן תקלוט אך ורק דיווחים שיועברו אליה במתכונת זו.
חובת הדיווח באופן האמור לעיל, חלה על מעסיקים שלהם 10 עובדים או יותר החל משנת 2016.

לגבי מעסיקים שיש להם בין 3 ל- 9 עובדים – חובת הדיווח הנ"ל תחול מחודש פברואר 2023
לגבי מעסיקים שיש להם פחות מ-3 עובדים – חובת הדיווח הנ"ל תחול מחודש פברואר 2024 

הדיווח יכלול את כל הנתונים על פי השדות בקובץ הדיווח ובין היתר יכלול, לגבי כל חודש שכר:
פרטים לגבי כל עובד שבעדו הופקדו תשלומים (פרטים מזהים ופרטי שכר וסכומי ורכיבי ההפקדות), פרטים על אמצעי התשלום ואופן העברת הכספים, פרטים לגבי עובדים שישנה הפסקת תשלומים בגינם – מועד וסיבת הפסקת התשלומים.

לתשומת לבכם:
חשוב להודיע לקרן מיד ובכתב על כל החלפת איש קשר ושינוי בפרטי ההתקשרות.
את ההודעה על עדכון איש קשר מטעמך יש לשלוח לרכז/ת שירות מעסיקים. לאיתור פרטי איש הקשר שלך בקרן אפשר ללחוץ כאן

 

מצורפת טבלת קוד אוצר של הקופות, לשימושכם.

לשאלות נוספות בנושא דיווח ותשלומים