ביום 4.11.2021 אישרה הכנסת שורה של חוקי תקציב, ובכלל זה את העלאת גיל הפרישה לנשים מגיל 62 לגיל 65, על-פני תקופה של 11 שנים החל מתחילת שנת 2022.

בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, אישר ביום 8.11.2021 לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר שלא לבצע את ההפחתה בזכויות המבוטחים, הפנסיונרים, והשאירים, כך שהקצבאות שהקרנות משלמות להם לא יופחתו ומשיכת כספים בסכום חד-פעמי ממועד האישור (8.11.2021) תבוצע גם היא ללא הפחתה כלשהי.

ביוני 2018 נקבע כי הקרנות הוותיקות שבהסדר יבצעו איזון אקטוארי, בעקבות הגירעונות האקטוארים שנוצרו בקרנות בשל אי העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 64, בהתאם למתווה העלאה שנקבע בנוסחו המקורי בחוק. עם זאת, הפחתת הקצבאות המשולמות על ידי הקרנות לא נכנסה לתוקף באופן מיידי ונקבע שהיא תחל במועד מאוחר יותר, בעקבות משא ומתן מתקדם שהתקיים באותם ימים להעלאת גיל הפרישה, בתקווה שהדבר ייתר את הצורך בביצוע הפחתת הקצבאות. בעקבות המצב הפוליטי, שלא אפשר את קידום החקיקה בנושא במשך מספר שנים, החליט הממונה על שוק ההון על מספר דחיות נוספות של הפחתת הקצבאות וזאת במטרה למצות את האפשרויות לקידום תיקון החקיקה בנושא.

בעקבות העברת התיקון לחוק גיל פרישה במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022, במסגרתו הועלה גיל הפרישה לנשים ל- 65, התייתר הצורך בביצוע ההפחתה ובהתאם לכך החליט הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לאשר לקרנות הוותיקות שבהסדר שלא להפחית את זכויות המבוטחים, הפנסיונרים והשארים בשל הגדלת ההתחייבויות שנבעה מאי-העלאת גיל הפרישה לנשים.