תיקון חקיקה – קביעת תנאים מוגדרים ומוגבלים להחזרת כספי פיצויים למעסיקים

לאחרונה תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005.

במסגרת התיקון לחוק נקבעו תנאים חדשים, מוגבלים ומחמירים, שרק בהתקיימם אפשר יהיה להחזיר למעסיקים כספי פיצויים שהופקדו על ידם בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.

לפיכך, מעתה ואילך ובהתאם לחוק, החזרת כספי פיצויים למעסיקים תתאפשר אך ורק באחד משני המקרים הבאים:

1. אם המעסיק העביר לקרן פסק דין הצהרתי בו נקבע כי:

     א. העובד חדל לעבוד אצל המעסיק בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם.

     ב. כספי הפיצויים או חלק מהם שייכים למעסיק או שהוא זכאי לקבלם.

2. אם נמסרה לקרן הודעת מעסיק על כך שהעובד אינו זכאי לכספי הפיצויים, בצירוף המסמכים הבאים:

    א. אסמכתא רלוונטית (חוזה עבודה/הוראות הדין).

    ב. הסכמת העובד להשבת כספי הפיצויים למעסיקו לשעבר, שנחתמה לאחר סיום יחסי העבודה.

כמו כן ובהתאם לחוק, עיכוב כספי פיצויים בקרן ואי העברתם לעמית המבקש זאת יתאפשר אך ורק במקרה בו המעסיק העביר לקרן כתב תביעה חתום על ידי בית הדין לעבודה כאישור להגשתו, שבו הוא דורש להצהיר על זכאותו לכספי הפיצויים או לשלול מהעובד את כספי הפיצויים.
במקרה כזה, כספי הפיצויים יעוכבו בקרן ולא ישולמו לעמית או למעסיק וזאת עד לקבלת פס"ד הצהרתי (לפי סעיף 1 לעיל) שיקבע למי שייכים הכספים, ולפיו תנהג הקרן.

חשוב לציין כי במקרים אלו התביעה צריכה להיות מוגשת על ידי המעסיק. כתב תביעה שהגיש העובד עצמו אינו מאפשר למעסיק לבקש מהקרן לעכב את תשלום כספי הפיצויים לעמית.

חשוב לדעת:

  • הוראות החוק חלות על כספי פיצויים שהופקדו בקרנות הוותיקות בגין כל תקופת עבודה שהיא, גם אם תקופת העבודה הסתיימה לפני תיקון החוק (ואף אם הסתיימה שנים רבות לפני התיקון).
  • על המעסיק להעביר אלינו את המסמכים על פי החלופות שלעיל (כולל החלופה הנוגעת לעיכוב כספי פיצויים בקרן) לא יאוחר מ- 4 חודשים ממועד סיום העבודה.

        אם מועד סיום העבודה חל לפני תיקון החוק (כלומר לפני יום 8.7.2018) – יש להעביר אל הקרן את המסמכים מיידית. 

  • אם לא מועברים לקרן מסמכים לפי אחת מהחלופות הנ"ל במועד שצוין לעיל – אסור לקרן להחזיר כספי פיצויים למעסיק, ואסור לה לעכב אצלה את כספי הפיצויים אם העובד מבקש למשוך אותם, גם אם המעסיק מתנגד לכך.
  • כל מסמך אחר שיועבר לקרנות שאינו עונה על התנאים המדויקים הקבועים בחוק, לא יהווה מסמך מספק עבור הקרנות להחזרת כספי הפיצויים למעסיק / לעיכוב כספי הפיצויים בקרן.

דוגמאות למסמכים שאינם מספקים:

– הודעת התפטרות.
– הודעת מעסיק על סיום עבודה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, גם אם מצורף אליה הסכם עבודה שמאפשר החזרת פיצויים למעסיק.
– הסכם קיבוצי, גם אם קבוע בו שבאופן גורף המעסיק זכאי להחזר כספי פיצויים שהפקיד בקרנות או באחת מהן.

הסתייגות והחרגה:

ההסדר האמור לעיל לפי התיקון לחוק לא חל על כספי פיצויים המופקדים בקרן הפנסיה קג"מ, שלגביהם חל ההסדר הקבוע בנספח ו' לתקנון.