למינהלה נתונות הסמכויות המפורטות בסעיף 78ד(ב)(5) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981