מדיניות להשתתפות והצבעה באסיפות כלליות

כגוף המייצג את בעלי מניות המיעוט, עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר רואה עצמו כשותף שחובתו לשמור על זכויות בעלי המניות, ואחת מהדרכים העיקריות שלו להשפיע הינה הצבעה באסיפות כלליות.
ההחלטות בנוגע לאופן ההצבעה תתקבלנה בהתאם לשיקולים ולעקרונות המפורטים במסמך מדיניות זה, כפי שאושר על ידי ועדות ההשקעה של עמיתים, וכן על סמך החלטת הגורמים המחליטים בעמיתים, ובהתבסס על שיקולים כלכליים, מקצועיים, משפטיים, מסחריים וכל שיקול רלוונטי אחר.
מסמך זה כולל הנחיות הנובעות מהוראות חקיקה וחוזרי אגף שוק ההון ובנוסף לכך קוים מנחים ודרישות כפי שגובשו בעמיתים.

מסמך מדיניות הצבעה באסיפות כלליות