ועדת הביקורת – חברים חיצוניים

וועדת הביקורת מתכנסת אחת לחודש