עמיתים רואה חשיבות רבה באיכות הממשל התאגידי של החברות, מתוך תפיסת עולם שאיכות הממשל התאגידי בחברה מבטיחה תוספת ערך כלכלית המתחלקת בין כל בעלי המניות בחברה באופן שווה.

אמות מידה ביחס לאיכות ממשל תאגידי

בבוא עמיתים לבחון השקעה, תיבחן גם איכות הממשל התאגידי בחברה. אמות המידה שיבחנו הן:

  1. דירקטוריון בעל כישורים, בלתי תלוי, עצמאי ומעורב בעסקי החברה.
  2. שקיפות הדיווח של החברה.
  3. קיומם של מנגנוני שכר ותגמול הוגנים ומידתיים בחברה.
  4. מיעוט עסקאות בעלי עניין.
  5. אי העדפת בעלי השליטה בחברה על פני שאר בעלי המניות.
  6. הימנעות ממתן פטור גורף מאחריות של נשואי משרה.
  7. בעת ניתוח חברה יינתן משקל שלילי כלכלי לחברה בעלת היסטוריה של קנסות בשל זיהום ופגיעה באיכות הסביבה.
  8. כל עניין שעמיתים תמצא לנכון כמשקף את איכויות הממשל התאגידי בחברה.