עמיתים הוא שם המותג של האיחוד התפעולי של שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר: מבטחים, קרן הגמלאות המרכזית, מקפת, קופת הפנסיה לעובדי הדסה, קרן פועלי בניין, קרן פועלים חקלאיים, קרן הגמלאות של חברי אגד וקרן נתיב.

עמיתים מנוהל על ידי אפי סנדרוב, שמונה למנהל המיוחד של כל שמונה הקרנות שבהסדר באוגוסט 2021, ומשרת למעלה מ- 236,000 גמלאים, כ- 10,000 מעסיקים, וכ- 65,000 מבוטחים פעילים.
עמיתים מהווה כיום אחד מגופי ההשקעה המוסדיים הגדולים במשק, ומנהל נכסים בהיקף של כ- 400 מיליארד ₪ בארץ ובחו"ל. תיק הנכסים של הקרנות כולל 30% אגרות חוב מיועדות ו- 70% השקעות אחרות, לרבות אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות ומניות.

בשנת 2003 החל יישום הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות, אשר נקבע בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל. ההסדר נועד להביא את הקרנות לאיזון, באופן שיבטיח את יכולתן לממש את זכויות הפנסיה של עמיתיהן.
במטרה להביא לאיזון האקטוארי של הקרנות כאמור, התחייבה המדינה בחוק להזרמת סיוע ממשלתי לקרנות בהיקף של כ- 78 מיליארד ₪ (בערכי שנת 2003), בפריסה על פני שנות ההסדר. כהשלמה לסיוע הממשלתי, בוצעו צעדים נוספים:

  • הנהגת תקנון אחיד ושוויוני לכל עמיתי הקרנות, וביטול השונות שהייתה קיימת בזכויות קבוצות עמיתים שונות באותה קרן פנסיה.
  • העלאת שיעור דמי הגמולים וגביית דמי ניהול.
  • העלאת גיל הפרישה.
  • קביעת מנגנון איזון אקטוארי – בדומה למנגנון הקיים בקרנות הפנסיה החדשות ובקרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות, באופן שיבטיח יציבות בעתיד ויכולת עמידה בהתחייבויות לעמיתים.
  • הפסקת הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות ופתיחה של מגבלות ההשקעה באפיקים השונים, לרבות השקעה בחו"ל.