מדיניות חובות

העמדת אשראי הינה חלק מפעילות ההשקעות של עמיתים- קרנות הפנסיה הוותיקות, שתכליתה לעמוד בהתחייבות לעמיתי הקרנות הוותיקות.

בעמוד זה מפורטת המסגרת הכללית של היערכות עמיתים בהתאם ל"חוזר המאוחד", שער 5, חלק 2, פרק 4 "ניהול נכסי השקעה" אגף שוק ההון.

היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

זיהוי חוב בעייתי יעשה ע"י אחד מהגורמים הבאים: מנהל חטיבת ההשקעות, האגף העורפי, תחום מחקר, מנהלי התחומים והשקעות מתחום האשראי האג"ח והגמל, תחום בקרה וניתוח השקעות.
זיהוי כאמור יתבסס בין היתר על אי עמידה בתשלומים, ירידה באיכות האשראי הנובעת משינויים במצבם הפיננסי של הלווים ובכושר הפירעון שלהם כפי שתבוא לידי ביטוי במגוון אינדיקציות, אי עמידתם של הלווים בסעיפי הסכם ההלוואה (התניות פיננסיות ואחרות), פגיעה בשווי הביטחונות שניתנו להבטחת החוב, שינויים במעמדו של בעל החוב וקדימות החוב. וזאת כפי שיבוא לידי ביטוי באמצעות מידע שיתקבל מהאגף העורפי, מהמעקב השוטף שמתבצע אחר מצב הלווה ומצב החוב באמצעים שונים (לרבות מערכות מעקב ובקרה), בחינה שוטפת של מצב הביטחונות, דיווחים של החברה המנפיקה (מערכת המאיה), מעקבי דירוג של חב' הדירוג, הודעות שונות מהנאמן של אגרות החוב ואינדיקטורים מהשוק המשני הסחיר. מיד עם זיהויו של חוב בעייתי, ידווח הגורם המזהה אודותיו למרכז פורום החוב ולמנהל החטיבה.
הטיפול בחוב שזוהה כבעייתי יהיה במסגרת פורום חוב, שאחראי לביצוע תהליך הערכת חוב לחובות שזוהו כחובות בעייתיים, ובקבלת החלטות על אופן הטיפול בחובות בעייתיים.

תהליך זיהוי חובות בעייתיים וטיפול בהם

מעקב שוטף אחר חובות – בדיקת סילוק התשלומים לפי הסכמי אשראי, עמידה בקובננטים, מצב הביטחונות, בדיקת דוחות כספיים ומעקב אחר הודעות שיפורסמו במדיות שונות.
איתור חובות בעייתיים – יצירת רשימה של חובות בעייתיים בהתאם לקריטריונים קבועים מראש, ובהתאם לממצאים שעלו כתוצאה מהמעקב השוטף אחר החובות. הוגדרה רשימה של פרמטרים שבהתקיימם נדרשת הערכת חוב, על מנת לאתר חוב בעייתי.
סיווג החובות הבעייתיים – מבוצע ע"י פורום חוב. הסיווג נעשה לחוב בהשגחה מיוחדת, חוב בפיגור או חוב מסופק.
דיון בחובות בעייתיים וגיבוש דרכי הטיפול בהם – פורום חוב מקיים דיונים המסתמכים על עבודות מחקר ויועצים (בהתאם לנדרש) על החובות הבעייתיים, ומקיים דיון באפשרויות הטיפול בחוב המוגדר כחוב בפיגור או חוב מסופק.
דיווח לועדת אשראי וועדות ההשקעה – העברת דיווח מיידי אודות חוב בעייתי חדש, דו"ח תקופתי לגבי כל החובות שבתיק הנכסים ומצבת החובות הבעייתיים וההתפתחויות בהם.
פעילות לגביית חוב – פורום החוב דן בדרכים ואמצעים לגביית חוב ומגבש המלצות. ועדות ההשקעה מקבלות החלטות לגבי דרך גביית החוב היעילה ביותר מבחינת ישימות הצעדים המוצעים, עלותם והשלכותיהם, בהתחשב בהמלצות פורום החוב וועדת האשראי, לרבות החלטות לגבי השתתפות בנציגויות חוב.
אישור תנאי הסדר החוב – ועדות ההשקעה דנות בהסדרי חוב מוצעים ויאשרו אותם בהתאם להמלצות פורום חוב וועדות האשראי, ובהתאם לקווים המנחים לאישור הסדרי חוב.
סמכויות אישור הסדרי החוב – נקבע מדרג סמכויות לקבלת החלטות בדבר אישור תנאי הסדר חוב לגבי מנהל מערך האשראי וועדות ההשקעה.

עקרונות לאישור הסדרי חוב

עמיתים תפעל כמיטב יכולתה, בהתחשב במאפיינים הספציפיים של החברות והחוב המקורי, על מנת שכל הסדר חוב יכלול במידת האפשר את המרכיבים הבאים:
פיצוי לבעלי אג"ח כנגד שינוי תנאי חוב – פירעון מוקדם של חלק מהחוב, העלאת שיעור הריבית על החוב, קבלת בטוחות נוספות, קבלת מניות, או אופציות המקנות השתתפות ברווחים עתידיים.
חיזוק מבנה ההון – המרת חוב אחר של החברה למניות, הזרמת הון, הלוואות בעלים, הגבלת דיווידנדים בתקופת ההסדר, הגבלת תגמול בעלי שליטה בעת תקופת ההסדר כולל שכר, בונוסים ודמי ניהול.
טיפול בקדימויות החוב – דחייה מקבילה של תשלומי ריבית וקרן לנושים אחרים, כולל לבנקים.
חיזוק ממשל תאגידי ויצירת מנגנוני פיקוח – הגברת רמת השקיפות והדיווח של הלווה, הצגת תחזית תזרים עתידית של החברה הלווה המפרטת את הדרכים והפעילויות הנדרשות על מנת לעמוד בתשלומי החוב, דרישת אישור בעלי האג"ח לעסקאות בעלי עניין.